הגעלת כלי זכוכית לפסח

שאלה

יש לי בקבוק של 3 ליטר מוויסקי האם נית על ידי שריה של 3 ימים
מעת לעת במים שיוחלפו כל יממה להשתמש בובקבוק בפסח לכשר
לפסח

 

 

 

תשובה

אשכנזים לא נהגו להכשיר לפסח כלי זכוכית אלא בשעת הדחק.
ובימינו בקבוק הוא דבר מצוי ואין הכרח להכשירו עי' סי' תנא ומשנ"ב
ס"ק קנו. כש"כ בקבוק שהחמץ שהה בו ימים רבים והרי כבוש הרי
הוא כמבושל. וע"כ צריך להניחו בצד לכל ימי הפסח.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |