האם יוצאים ידי חובת מרור בחסה שגודלה על המים ?

שאלה

האם יוצאים ידי חובת מרור בחסה שגודלה על המים ?

תשובה

שלום

בספר פסקי תשובות (הלכות פסח סי תעג אות טו) סיכם דיון זה וז"ל:

ולענין המינים הנ"ל הגדלים בגידולי מים או בעציץ שאינו נקוב המנותק מהקרקע כמו שמצוי לאחרונה בחסה שמגדלים במצע מנותק בשנת השמיטה דנו הפוסקים אם ברכתן בופה"א או שהכל ומכל מקום אפשר לצאת בהם ידי חובה למצוות מרור כי אף אם נאמר שברכתו שהכל טעמו לא נשתנה ולא בטל ממנו טעם מרור וברכת המוציא פוטר את ברכתו.

רבני מכון התורה והארץ | כ"א אדר תשע"ז 12:20