בימי חול מועד וימי ספירה מותר ללבוש בגדים חדשים

שאלה

בימי חול מועד וימי ספירה מותר ללבוש בגדים חדשים

תשובה

יש להבחין בין ימי שלושת השבועות שהם ימי פורענות שבהם נפסק שטוב לא לומר שהחיינו (אור"ח סי' תקנא סעיף יז) ,  ובין ימי הספריה שלא הוזכר שאין לומר שהחיינו ופסק המשנה ברורה (אור"ח סי תצג ס"ב שאם נזדמן לאדם לומר שהחיינו יכול לברך. לכן נראה שאין איסור לחדש דברים חדשים ולברך עליהם. אכן יש שנהגו לא לברך אך מדינא אין איסור בדבר.

ובמיוחד בימי המועד עצמם שהם ימי הפסח נראה שלכו"ע אין לחשוש  ויכול לחדש בגדים ולברך שהחיינו משום שמחת החג.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ג ניסן תשע"ו 15:38