סוכה תחת מרפסת

שאלה

האם ניתן לבנות סוכה תחת מרפסת, מדובר על מרפסת מאד
גבוהה שלא נותנת צל. אין לה השפעה על צל הסוכה?

תשובה

מרפסת מעל סוכה יוצרת בהורדת אנכים מצדדיה שטח אסור
לישיבה. ואם המרסות שוות בגודלן הסוכה פסולה גם אם המרפסת
העליונה גבוהה ואינה מטילה צל על התחתונה. אם המרפסת העליונה
קטנה יותר מהתחתונה יש מקום לחשב את הפערים בין גודל הסוכה
וגודל המרפסת וניתן לקבוע אם ההמרפסת העליונה תיחשב לדופן
עקומה. אולם על ת"ח לראות את המציאות בעיניו ולפסוק את ההלכה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |