טעות במוסף של סוכות

שאלה

מי שטעה בקרבנות המוסף של סוכות ואמר קרבנות של יום אחר האם
צריך לחזור על תפילת מוסף?

 

 

 

תשובה

נחלקו בכך האחרונים: בשו"ת בצל החכמה (ח"ב סי' סח) פסק
שצריך לחזור ולהתפלל, ואילו בשו"ת מנחת יצחק (ח"ח סימן מט)
ושו"ת שבט הלוי (ח"י סימן יז) פסקו שלא יחזור וע"כ נראה להלכה שלא
יחזור ויתפלל וכיון שאין להתפלל תפילת המוספין בנדבה –
.ףידע ת"אושש

הרב יעקב אריאל |