חתני תורה ובראשית

שאלה

מי ראוי להיבחר להיות חתן תורה או חתן בראשית?

 

 

 

תשובה

מקור המנהג הוא מצד המעות שהוא תורם לבית הכנסת בקנית העליה
לתורה הזו. אולם במשנ"ב (תרסט, א) כתב שראוי שיהיו הקונים
מוכתרים בתורה או עכ"פ מגדולי הקהל. אמנם בסוף הסימן כתב שם
הרמ"א שאפשר לסיים אף אם קטן עולה לתורה ובמיוחד למנהגנו
שבעל קורא מקריא לכולם.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |