הלכות חג סוכות

שאלה

שאלות ותשובות קצרות שנשאלו הרב יהודה הלוי עמיחי ורבני מכון התורה והארץ בנושאי הלכות חג הסוכות

 

תשובה

עץ אתרוג מורכב

יש לי עץ אתרוג שרואים עליו בבירור שאינו מורכב (בעצים מורכבים, ניתן להבחין בקלות במקום ההרכבה), אמנם ייתכן שמקורו הוא ייחור מעץ אתרוג מורכב, אך אף אם כך הוא, הרי שתכונותיו הן כתכונות אתרוג. האם האתרוגים כשרים? 


תשובה
אכן ניתן בקלות להכיר אם האתרוג מורכב. לגבי שאלתך, יש מחלוקת הפוסקים אם צריך חזקה ובירור גם על מקור העצים הבלתי מורכבים. יש פוסקים הסוברים שצריך לוודא את מקור העצים. ראה 'תורת רבינו' לר' שמואל סלנט ח"א עמ' סא-סב; ו'חזון איש' כלאיים סי' ג ס"ק ז. אך יש פוסקים הסוברים כפי שסברת, שהתכונות של הרוכב נשמרות, ואף שפוסלים את עץ האתרוג המורכב עצמו, אם נוטעים אחר כך ייחור מהרוכב, נחשב הוא אתרוג לכל דבר. ראה שו"ת 'בית אפרים' או"ח סי' נו, ד"ה והנה עדיין, וד"ה אמנם בשו"ת שבו"י, ראה גם 'משפט כהן' סי' כד אות י עמ' סג טור 2. למעשה נראה שאפשר להקל, שכן בכל מקרה אין אפשרות לברר האם אבות אבותיו של כל אתרוג לא הורכבו אי פעם.

 [הרב יואל פרידמן]


טעמים לפסילת אתרוג מורכב

 מדוע פוסלים אתרוג מורכב, מהטעם שהאתרוג חסר או מהטעם שחלק הלימון מהווה חציצה, ואין פוסלים אתרוג שהורכב על ידי האִבקה, ובפשטות הוא כשר? (לא ייתכן לפסול אתרוג שהואבק מלימון, שאם כן יקשה מאוד למצוא אתרוג כשר).


תשובה
הרבה טעמים נאמרו לפסול אתרוג מורכב:

א. נעברה בו עברה של איסור כלאיים. טעם זה הוא בהנחה שהאתרוג והלימון הם 'מין באינו מינו' מבחינת הלכות כלאיים, אך אין כולם מסכימים לכך.

ב. יש פוסקים שטענו שיש באתרוג המורכב פסול של 'חסר'.

ג. יש שטענו שבעודו מורכב אזי הולכים לפי הכלל "ילדה בטלה בזקנה", ונמצא שהאתרוג המורכב בלימון מוגדר לימון.

ישנם עוד כמה טעמים לפסול את האתרוג המורכב, ועל כל פנים, כולם דיברו על עץ אתרוג המורכב בלימון, ולא דיברו, כפי שתיארת בשאלה, על האבקה או הכלאה מינית של האתרוג עם הלימון.

שאלתך קשה היא, שכן בהאבקה או הכלאה מינית, ההשפעה של הלימון על האתרוג היא גדולה הרבה יותר מאשר ההשפעה של הלימון על האתרוג, באתרוג המורכב. אף על פי כן, כל הפוסקים פסלו את האתרוג המורכב. אמנם לגבי האבקה או הכלאה, נראה לי שאם הדבר נעשה באופן טבעי, 'לא ניתנה תורה למלאכי השרת', וכיוון שהפרי נוצר על עץ האתרוג, הריהו ממין האתרוג. אך אם ההכלאה או האבקה נעשית באופן מלאכותי, ייתכן שיש לפסול את האתרוג הזה, כיוון שאין לך 'חסר' גדול מזה. אמנם ראה בספר 'כשרות ארבעת המינים' של הרב יחיאל מיכל שטרן עמ' קפב, בשם דודו הגרש"ז אויערבאך, שאתרוג שהואבק מלימון, הוא אתרוג כשר, אך נסתרים דבריו ממה שכתב הגרש"ז אויערבאך עצמו ב'מנחת שלמה', מכון אוצרות שלמה, ח"ב עמ' שעא.

[הרב יואל פרידמן]

 

זכוכית מגדלת לאתרוג

רבים מיראי ד', החרדים על דברו, רגילים להשתמש בזכוכית מגדלת כדי לעמוד מקרוב על כשרות האתרוג. האם יש צורך בכך, ואם כן באלו מקרים.


תשובה
יש לבדוק את האתרוג  במבט שטחי, כדי לוודא שאין בו שינוי מראה, ובמבט עיוני יותר, כדי לוודא שאין בו נקב וחיסרון, אך אין צורך להשתמש בזכוכית מגדלת. אם יש ספק שמא יש בו חיסרון, אפשר לברר את המציאות על ידי זכוכית מגדלת, כדי להגיע לראייה השווה לראיית חדי הראות.

[הרב יגאל הדאיה]

 

ערבה בדלי מים

האם יוצאים ידי חובה של מצוות ארבעת המינים, בענפי ערבה שהשרישו וצמחו בתוך דלי מים, ללא עפר בכלל?


תשובה
ה'חיי אדם' לא רצה לברך על ארבעת המינים מעציץ שאינו נקוב. גם לגבי שביעית, יש מחלוקת האם גידולי מים אסורים בשביעית, אם לאו. על כן, עדיף שלא לקחת ענפים אלו למצוות ארבעת המינים ביום הראשון, ובשאר הימים אפשר להקל.

 

ערבה בוכיה

האם ניתן לצאת ידי חובה במצוות נטילת לולב בענפי 'ערבה בוכייה'?

 

תשובה

אין לקחת ענפי 'ערבה בוכייה' מכיוון שעליה משוננים כמסר.

 

לולב קנרי

ברשותי עצי דקל נוי. עצים אלו דומים לדקלים הרגילים, גזעם עבה יותר, ענפיהם בעלי צבע ירוק חזק, ופירותיהם קטנים ואכילים (את רוב שטח הפרי תופס הגרעין). שאלתי היא האם ניתן ליטול לולב מדקל כזה?


תשובה
לפי הנראה, מדובר בלולב קנרי שהוא מזן מסוים של עץ תמר. יש המכשירים אותו לארבעת המינים ויש הפוסלים. על כן נראה שלכתחילה כדאי לחפש לולב מעץ תמר רגיל, המניב פירות רגילים, ואולם כשאין אפשרות לכך, ניתן ליטול לולב קנרי.

 

מחצלת במבוק

קנינו בחנות מחצלת קני במבוק לצורך גדר, ולא השתמשנו בה כלל. האם מותר להשתמש בה לסכך לסוכה?

 
תשובה
מחצלת במבוק העשויה לגדר איננה מקבלת טומאה, ומותר לסכך בה (תשובת הרשב"א ח"א סי' נח), אולם אם היא עשויה לשכיבה או לדריכה עליה, אזי היא מקבלת טומאה. לכן אם השימוש המקובל במחצלת הוא לגדר - מותר להשתמש בה לסכך.

 

סכך הגדל בעציץ שאינו נקוב

צמח מטפס גדל בעציץ המונח במרפסת. המרפסת סגורה בגג (פיברגלס) שנפתח בחג הסוכות, ונוף הצמח מסכך על הסוכה. האם הנוף של הצמח יכול לשמש סכך כשר, בעודו מחובר לעציץ?

 

תשובה

א. נראה שסכך הגדל בעציץ שאינו נקוב מותר לסכך בו, כיוון שנחשב מנותק מהקרקע. לכן אם רוצים להשתמש רק בנוף של העציץ בתור סכך - מותר, והמחמיר יש לו על מה לסמוך.

ב. גם המחמירים יכולים להשתמש בנוף של הצמח הגדל בעציץ, ובלבד שיניח את הסכך הכשר מעל הנוף של צמח העציץ.

ג. יש לציין שיש להסיר את הגג העשוי פיברגלס רק לאחר שיש דפנות, שאם לא כן נמצא הסכך קודם לדפנות, ויש בכך חיסרון של "תעשה ולא מן העשוי".

[הרב יואל פרידמן]

 

ארבעת המינים לאחר סוכות

האם לאחר סוכות, יש בארבעת המינים קדושה, והאם מותר לזרוק אותם  או יש להניחם בגניזה?

 

תשובה
אין בהם קדושה אבל הם כתשמישי מצווה שעבר זמנם, ויש לנהוג בהם כבוד ולא להשליכם לפח הרגיל, אלא לייבשם ואחר כך לשורפם. 

 

 

הרב יהודה הלוי עמיחי | תשע"ב