שימוש בשמן שביעית לנרות חנוכה

שאלה

האם מותר להדליק נר חנוכה בשמן זית של שביעית?

תשובה

 

בגמרא (שבת כא ע"ב) מבואר שאסור להשתמש לאורם של נרות החנוכה, וכן אסור להתבונן במטבעות כסף כנגד נר חנוכה, מהטעם 'שלא יהיו מצוות בזויות עליו'. וכך נפסק להלכה ברמב"ם.[1] וכן פסק ה'שלחן ערוך',[2] אלא שהוסיף ש'יש מי שמתיר' תשמיש של מצווה בנר חנוכה.

אף שמותר להדליק נרות לצורך תאורה משמן שביעית,[3] יש האוסרים לעשות כן להדלקת נר חנוכה, כי שמן של שביעית נועד להנאת האדם, ואין ליהנות מנרות חנוכה.[4] אמנם יש המתירים שימוש בשמן שביעית להדלקת נר חנוכה, כיוון שנהוג היום להדליק נר נוסף בסמוך לנרות החנוכה (הנקרא שמש). זאת כדי שאף אם ישתמש לאור הנרות, יהיה זה לאור הנר הנוסף[5] וכך אין ביזוי מצווה, וגם אין חשש ש'הרואה יאמר לצרכו הוא מדליק'.[6] כמו כן יש לצרף גם את דעת רוב הראשונים, הסוברים שמותר להשתמש בנר חנוכה לעיון בעלמא או לתשמיש מצווה שימוש ארעי,[7] וכפי שנפסק לקולא בספר 'אור לציון'.[8] זאת ועוד, הגרש"ז אויערבאך[9] מחדש שהדלקה הותרה בשמן שביעית כשמשתמשים בו בדרך המקובלת. לכן מותר לעשות זאת בין אם נהנים מן ההדלקה ובין אם לאו. אלא שהוא הציע גם להתנות לפני ההדלקה, שעודפי השמן הנשארים אחרי שיעור ההדלקה (חצי שעה) לא יהיו מוקצים לנר חנוכה, וכך אם הנרות יכבו – ניתן יהיה להשתמש בשמן להדלקה נוספת.

למעשה, אף שיש המתירים להדליק נר חנוכה בשמן זית הקדוש בקדושת שביעית, רצוי לקיים את המצווה באופן שאינו שנוי במחלוקת. אכן אדם שאין לו שמן אחר, יכול להדליק ולברך על נר חנוכה משמן של שביעית.[1].רמב"ם, הל' חנוכה פ"ד ה"ו.

[2].שו"ע, או"ח סי' תרעג סעי' א.

[3].רמב"ם, הל' שמיטו"י פ"ה ה"ב.

[4].בית רידב"ז, סי' ה סוף סעי' ט; תורת הארץ, פ"ח אות מז, וכתב שם שאסור גם להדליק נר בתיבת הש"ץ בבית הכנסת וכן נר נשמה; וכך פסקו גם: ספר השמיטה, עמ' לב סעי' ב; שו"ת יביע אומר, ח"ג יו"ד סי' יט; שו"ת משנת יוסף, ח"א סי' כו; כרם ציון, הלכות פסוקות פרק יג סעי' טו; ועי' שו"ת שבט הלוי, ח"א סי' קפד.

[5].הגר"ע אלטשולר, כרם ציון שביעית, גידולי ציון אות ו.

[6].שו"ע ורמ"א, או"ח סי' תרעג סעי' א; ועי' בט"ז לשו"ע, שם.

[7].עפ"י שו"ת אבני נזר, או"ח סי' תצו.

[8].ס' אור לציון, פרק ב שאלה ו.

[9].מנחת שלמה, ח"א סי' מב.

הרב אהוד אחיטוב | גליון 109 (תשרי תשע"ו) עמ' 7-14