השמש בנר חנוכה

שאלה

1. האם מי שמדליק נרות חנוכה בחוץ על פתח חצרו צריך להדליק שַׁמָּשׁ?

2. האם מותר להסתפק בשמש אחד לכמה חנוכיות?

3. האם מי שמדליק בתוך הבית יכול להסתפק באור החשמל שבבית?

4. האם בליל שבת מותר להשתמש בנרות שבת בתור שמש?

  

 

 

תשובה

א. חלק מהראשונים אינם מצריכים הדלקה בתוספת שמש, אלא אם מדליק בתוך הבית (רש"י, רמב"ם, ר"ן). ויש הנוהגים להוסיפו אף בהדלקה מחוץ לבית (מאירי).

ב. חלק מהראשונים מצריכים בכל מקרה תאורה נוספת להיכר שנר חנוכה הוא נר מצווה (רז"ה), ויש המצריכים גם תאורה נוספת וגם שמש (עיטור, ריטב"א), וכן פסקו המג"א, הפר"ח והמשנ"ב.

ג. יש הצריכו שמש להיכר מהו נר מצווה (רש"י, רז"ה, ר"ן). ויש שהצריכו כדי שלא ישתמש באור נרות חנוכה (רשב"א, רבינו ירוחם).

 

להלכה:

1.אף המדליק בחוץ במקום שקבעו לו חכמים, חייב בשמש.

2. אין להסתפק בשמש אחד לכמה חנוכיות.

3. גם המניח שמש צריך אור נוסף, כגון אור חשמל, כדי שלא להשתמש באור נרות חנוכה.

4. בשבת, אין נרות השבת יכולים לשמש בתור שמש, אלא צריך נר אחר לשמש. 

 

הרב יעקב אפשטיין | חשוון תשע"ג