הדלקת נר חנוכה בבתים משותפים

שאלה

באיזה מקום צריך להניח את נר החנוכה בבית משותף?

תשובה

מסתבר יותר לומר שהדר בעליה מעל לכ' אמה לא הטריחוהו לרדת ולהדליק למטה. מה גם שאם כל הדיירים ירדו וידליקו למטה לא יהיה מקום לכולם, ובוודאי שלא יוכלו להדליק בטפח הסמוך לפתח ובלא"ה לא תוכל התקנה העיקרית להתקיים. לכן נלענ"ד שמכיוון שלרש"י יש עדיפות להדליק בבית דווקא, אפשר גם להדליק בחלון שיש בו פרסומי ניסא לדיירים ממול, ואולי זה קצת פרסומי ניסא לבני רה"ר, שבכל זאת מי שישא את עיניו יראה את הנרות גם למעלה מכ' אמה, ולדעת התוס' יתכן שלא חייבוהו לרדת ולהדליק למטה, וגם אין היכרא למטה, ומאחר והפוסקים לא הכריעו בין רש"י לתוס', ובמקרה כזה ייתכן שגם תוס' אולי יסכימו לרש"י ויעדיפו להדליק בחלון מאשר למטה. לכן נלענ"ד שהדרים בקומות עליונות ידליקו בחלון.

(באהלה של תורה חלק ב', סימן צ"ז)

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א | אלול-תשרי תש"ע