הדלקה עושה מצוה

שאלה

המשנ"ב מביא שכאשר אדם מדליק בתוך 20 אמה ומעביר למקום
אחר תוך 20 אמה אין שום בעיה עם הדלקה.

מה הדין אם אדם מדליק בתוך 20 אמה ומעביר למקום אחר מעל
20 אמה? האם לא יוצא יד"ח?
הרי נפסק שהדלקה עושה מצווה?

תודה רבה

תשובה

ראשית, אף שהמשנ"ב כתב כן בסי' תרעא הרי בסי' תרעה כתב שאין
להעביר את הנר ממקום שהדליק למקו"א. ואולי למדליקים בתוך הבית
אפשר להעביר ממקום למקום. ולגבי שאלתך ודאי שלא יצא ידי חובה
מפני שהוציא למקום שאינו יוצא בו י"ח.
הדלקה עושה מצוה לא באה להתיר את העברה אחרי ההדלקה, אלא
להפך שהנחה במקום הראוי לאחר שהנר הודלק במקום לא ראוי אינה
מכשירה את הנר.

הרב יעקב אריאל |