הדלקה בשתי פתחים מפני החשד

שאלה

מתוך דברי המשנה ברורה (ס"ס תרע"א) על דברי הרמ"א שכיום
שנהגו להדליק בפנים אין חשד ואין צורך להדליק בשתי פתחים למי
שיש לו,משמע רק כאשר בפועל נוהגים כן, כפי שהיה בעבר בחו"ל.

האם כיום שנהגו רבים בא"י להדליק כמו מעיקר הדין מחוץ לבית
או לחצר, האם חוזר הדין של חשד ויצטרכו להדליק בשתי הפתחים?

 

 

 

תשובה

באופן עקרוני מתחייבים להדליק בשני המקומות, אולם היום שנוהגים
להדליק כמהדרין מן המהדרין בהרבה בתים ישנם כמה מדליקים וע"כ
ניתן לקבוע שכאן ידליק האב וכאן בנו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |