ארץ ישראל

האם יש היתר לצאת לנופש אימהות לילדים מיוחדים באילת לפי הלכות התימנים?

רבני מכון התורה והארץ
בס"ד האם יש היתר לצאת לנופש אימהות לילדים מיוחדים באילת לפי הלכות התימנים ?

מלחמה נמי אתחלתא דגאולה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהרב מביא ראיה מהגמרא במגילה יז,ב "מלחמה נמי אתחלתאדגאולה היא" שאנחנו בראשית צמיחת גאולתנו ושתחילת הגאולה תהיהלפני ביאת משיח בן דוד.והרי רש"י שם מפרש שהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא אלאשיגאלנו מן הצרות.וכיצד יש ללמוד מפה על תחילת הגאולה מן הגלות?

יציאה מהארץ

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום כבוד הרב.אני עוסק כרגע בסוגיא של יציאה מהארץ,ורציתי לשאול מה דעת הרב(לא כפסיקת הלכה בשבילי,אלא להרחבת אופקים) בנוגע לכמה מצבים:א.יציאה מהארץ לטיול,מותר/אסור?ב. יציאה מהארץ לצורך מצווה,מותר/אסור?ג.יציאה לסיור במחנות השמדה בפולין-מותר/אסור? (אם מותר,והרבלא מתיר יציאה שלא לצורך מצווה-מדוע יציא…

עליה לחומש וציות לחוקי המדינה

הרב יעקב אריאל
בגירוש מחומש, פונו כל המתיישבים אך הצבא נותר ועודנו שולטבמקום עד עצם היום הזה.וגם אף לא ערבי אחד בא לגור שםמאז, כך שלפחות עבור חלק מאזרחי מדינת ישראל נמסר מסר לאברור ולא חד משמעי ע"י המדינה, בו מדינת ישראל עדיין מחזיקהושולטת במקום ורק הבתים והתושבים סולקו.וכך מתוך דאגה אמיתית לעם ולארץ וקיום חובתנו…

ערך דתי למדינה וסמליה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה למעכ"ת,דעתי נוטה לדעת הרבנים החולקים על הרב קוק ותלמידיו ואיני רואה ערך דתי במדינה ובסמליה. האם יש בדבר פגם של פרישה מהציבור הכללי?

מצוות הקמת מלך בארץ ישראל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל שלום וברכה.חשבתי שיש מקור למצות כיבוש הארץ לפי הרמב"ם. שהנה הרמב"םפסק שיש מצוות מינוי מלך, ואם כן ההבנה הפשוטה של זה היאהקמת מלכות ישראלית בארץ ישראל. שהרי לא מסתבר כלל שתהיהמצוה כזו בחו"ל, וכמו שבכנסתם לארץ נתחייבו ישראל להקים להםמלך - כך כל מצות הקמת מלך היא דווקא בא"י.וכן כתב…

הנסיעה לפולין ומחלוקת הרבנים בעניין

הרב יעקב אריאל
אני תלמידה בכיתה י"א והאולפנה שלי מארגנת נסיעה לפולין.התחלתי לברר את דעות הרבנים וראיתי שהדעות חלוקות.א.השאלה שלי היא איך אני אדע באיזה רב לבחור. הרי אם אניאסע אז לפי רבנים מסוימים אני אעבור על ההלכה כי לפי דעתםאין היתר לנסוע וזה אולי גם יפגע באמונה שלי כי אני עושה משהושיש רבנים שאומרים שאסור לעשות…

החלת קדושה שלישית בימינו

הרב יעקב אריאל
האם יש מישהו מהפוסקים שטוען שחזרת עם ישראל לארצו בדורנומחילה קדושה שלישית של חזקה כמו בימי עזרא ובכך יש קדושה גםבמקומות שלא ישבו בהם עולי בבל ? ומדוע ?

הצפת א"י בערב רב

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום, אני רוצה לפתוח ולומר שאני אכן מאמין שמדינת ישראל היא ראשיתצמיחת גאולתינו ואפילו יותר מזה. אך לפתע, מבלי שהתכוננו לכך,נחיל אדיר של אנשים, פלסטינים וסודנים מתדפק על דלתותינומבלי להזכיר את מאות אלפי הגויים מרוסיה ו'ערבי ישראל' שכברנמצאים כאן. איזה משמעות אמונית יכול להיות אם הדבר ח"ו…

יציאה לחו"ל כדי לשמח חתן וכלה

הרב יעקב אריאל
האם לצורך שימוח חתן וכלה מותר לצאת לחוץ לארץ? (אם אפשר גם מקור)ואם מותר, האם הרב ממליץ לצאת?

יציאה לחו"ל לבקר אח

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,מה הגדרה או כוונה של המשנה ברורה בהלכות חול המועד שכתובשמותר לצאת לחו"ל לקבל פני חברו? ולבקר אחים מותר לצאת?

האמונה באתחלתא דגאולה

הרב יעקב אריאל
הנני משתייך לזרם החרדי לאומי.לאחרונה עיינתי בספר "בין אור לחושך" של הרב וולפא מחב"ד,ושם הוא מביא בשם האדמו"ר ביקורת מאוד קשה על אמונתהציונות הדתית. הוא מביא שם בשם האדמו"ר שהביאור היחידי לכך שיש שפיכות דמיםבא"י ושאנשים נהרגים פה זה בגלל ההכרזה על המדינה כאתחלתאדגאולה. עונש.היינו (לפי הבנתי) אין שום…

דעת הרצ"י והגר"ש ישראלי - מסירת שטחים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,הרב צבי יהודה זצ"ל אמר "יהרג ואל יעבור" האם מותר לתלמידהרב שאול ישראלי זצ"ל לחלוק עליו בנושא הזה שנוגע לכלל?ולפי מי הרב סובר?

מסירת שטחים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,ענה לי שהרב צבי יהודה זצ"ל לא התכוון מעשית לגבי "יהרג ועליעבור" אלא רצה לבטא את חומרת הדבר,אז למה הוא מסביר את מקור ההלכה שזה כמו גוי שאומר ליהודילחלל שבת (לבשל) או שתמות וכוונת הגוי זה שהישראל יעבור עלדבר ד',וכן כוונת אומות העולם שנמסור ארץ כדי לעבור את דבר ד',אז למה הוא הסביר את כל זה אם…

אתחלתא דגאולה וכרוז "דעת תורה"

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב ידוע שהרב כשר מביא בספרו התקופה הגדולה כרוז ``דעתתורה`` שחתומים עליו גדולי דור רבים ועצומים.אני מניח שהרב יודע על מה מדוברמטרת הכרוז היא להביע תמיכה ברשימת ``חזית דתית מאוחדת``,אבל בכותרת של הכרוז נאמר ביטוי בסגנון ``נודה לה` על שזכינולראות את הניצנים הראשונים של האתחלתא דגאולה בהקמת…

פטר חמור בכפר נוער

הרב יהודה הלוי עמיחי
פינת החי בכפר נוער בו אני מלמד קיבל במתנה לפני כשנה חמור שהוא בכור. הבעלים הראשונים לא היו כהנים. בכפר מעונינים לעשות טכס ומוכנים גם לתת שה לכהן - אבל בתנאי שמדובר על כך שהכהן יחזיר את השה לאחר מכן לפינת החי. מה עלי לעשות? האם יש צורך לבדוק  אם יש כהן בין בעלי הכפר?

המצוות הקשורות בגידול צאן

הרב יהודה הלוי עמיחי
יש לי חבר העוסק בגידול כבשים ועיזים. בקשתי לקנות ממנו כמה כבשים, על תנאי שהוא ישמרם אצלו תחת פיקוחו וכו’, אך נתעוררה אצלי השאלה "מה עם בכור בהמה" ... "ומה עם ראשית הגז" ומי יודע עוד למה יש לדאוג? והיות והוא איש "עמך" ואין לסמוך עליו בשמירת פרטי היהדות, אך בכל זאת ענה לי כשפניתי אליו בנושא הבכורה כי…

גבולות הארץ בימינו

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם מדברי הרמב"ם כי "ארץ ישראל האמורה בכל מקום בתורה היא הארצות שכובש אותן מלך ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל " (תרומות א, ב) ניתן להסיק כי מה שמדינת ישראל כבשה (כולל הערבה) הוא ארץ ישראל לכל דבר ובפרט לשמיטה, אם התשובה היא כן האם באוצר הארץ משתמשים בפרות אלו?

ברכה על נטיעת עצי פרי

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם על נטיעת כעשרה עצי פרי בגינה יש לברך ברכה מיוחדת? (שהחיינו, הטוב והמטיב או על מצוות נטיעת עצים בא"י)

נטיעת אילנות בירושלים

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם יש איסור לנטוע אילנות בירושלים, אילנות נוי ו/או פירות, ואם כן מדוע?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    הבא