החלת קדושה שלישית בימינו

שאלה

האם יש מישהו מהפוסקים שטוען שחזרת עם ישראל לארצו בדורנו
מחילה קדושה שלישית של חזקה כמו בימי עזרא ובכך יש קדושה גם
במקומות שלא ישבו בהם עולי בבל ? ומדוע ?

 

 

תשובה

יש גם צורך בחלוקה לשבטים. ולכן בימינו עדיין אנו ממשיכים את
הקדושות של עזרא עי' רמב"ם הל' שמיטה ויובל יב, טז.

הרב יעקב אריאל |