קדושה שלישית וספק דאורייתא

שאלה

הרב השיב לגבי נושא קדושה שלישית כי הדבר הוא ספק שהרי נראה שלצורך קדושה שלישית צריך פעולת קידוש כמבואר ברדב"ז תרומות פ"א, ועל כן אין להכריע שיש קדושה שלישית בזה"ז. ועיין עוד בדברי הגר"ש ישראלי זצ"ל (חוות בנימין).

אם הדבר הוא ספק צריך לנהוג בו ככל ספק דאורייתא, לחומרא?(ועי’ בשערי צדק כלל א’ שזה גם לדעת הרמב"ם).

תשובה

כל הקדושה כעת איננה אלא מדרבנן שהרי אין כל יושביה עליה, ולכן כל הדיונים על קדושות הם קדושות מדרבנן, אין אפשר לקדש מדאורייתא אלא כאשר יהיו כל או רוב יושביה עליה. כמבואר ברמב"ם (ספ"א דתרומות).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |