פסיקת הלכה בסימני הגאולה

שאלה

האם סימני הגאולה שבפרק חלק ובסוף סוטה (חוצפא יסגא, יוקר
יאמיר וכו') נפסקו להלכה? האם ישנם מקורות לכך מלבד לתשובת הרב?

תשובה

הרמב"ם כותב בכמה מקומות בפי' המשנה שבדברי אגדה מעין אלה
אין פסיקת הלכה אלא הדברים יתבררו לכשיבואו. כמו"כ לסימני
גאולה אלו יש כמה וכמה פירושים ועל כן אין לדבר על פסיקת הלכה
במובן הרגיל, אלא סימנים המוכיחים שמתחולל שינוי במצבו של עם
ישראל בארצו כגון הפרחת השממה, קיבוץ הגלויות, ביטול שעבוד
המלכויות ועוד.

הרב יעקב אריאל |