מצוות הקמת מלך בארץ ישראל

שאלה

לכבוד הרב יעקב אריאל שלום וברכה.
חשבתי שיש מקור למצות כיבוש הארץ לפי הרמב"ם. שהנה הרמב"ם
פסק שיש מצוות מינוי מלך, ואם כן ההבנה הפשוטה של זה היא
הקמת מלכות ישראלית בארץ ישראל. שהרי לא מסתבר כלל שתהיה
מצוה כזו בחו"ל, וכמו שבכנסתם לארץ נתחייבו ישראל להקים להם
מלך - כך כל מצות הקמת מלך היא דווקא בא"י.
וכן כתב בספר החינוך שישראל מחוייבים במצוה זו כשהם באדמתם.
וחשבתי עוד לדייק זאת ממה שפסק הרמב"ם (מלכים ה) שהמלך
נלחם תחילה את מלחמות המצוה וכו', ואם כן משמע שכל מלחמות
המצוה הם של המלך, ולפי זה הקמת מלך היא היסוד של כל
מלחמות המצוה, ולכאורה גם היא עצמה מלחמת מצוה. וכן מצאתי
שכתב במאירי סנהדרין ט"ו
המאירי על מסכת סנהדרין דף טו "אין מוציאין למלחמת הרשות ר"ל
לכל המלחמות שאינן לכבוש ארץ ישראל והיא מלחמת שבעה עממין
או מלחמת עמלק או שבאו האויבים על ישראל מאיזה צד שכל אלו
מלחמת מצוה הן ואין צורד בה לרשות בית דין לכוף את העם אבל
שאר מלחמות שהוא עושה מעצמו מצד הרצון או כעס אויב או
להרחבת גבולו או לפרסם גבורתו הרי אלו מלחמת הרשות ואין
יכול לכוף את העם לצאת בה אלא על פי בית דין של שבעים ואחד".

האם הדברים נכונים וזה מקור למצות כיבוש הארץ ברמה הציבורית
לפי הרמב"ם?

בברכה,

 

 

תשובה

דיוקיך נכונים. מצות מינוי מלך היא רק בארץ. מיהו עצם המצוה
למנות מלך אינה מצוה חיובית רגילה עיין העמק דברים יז ופרשת
מינוי שאול בשמואל א
מלחמת מצוה אינה תלויה במלך אבל מלחמת הרשות תלויה במלך.
לא ברור לי כיצד הסקת מדברי המאירי שלדעת הרמב"ם מצוה לכבוש
את הארץ?

 

 

 

הרב יעקב אריאל |