מלך המשיח

שאלה

לכבוד הרב,
האם המשיח צריך כבר בהתחלה להיות מלך ממש, עם כל דיני המלכות?
או ש"יעמוד מלך" יכול להיות גם תלמיד חכם גדול "מאן מלכי
-רבנן" שרבים מקבלים את מרותו כמו מלך ממש?

 

 

 

תשובה

עיין רמב"ם הל' מלכים פי"ב שלא נדע מה יהיה עד שיהיה והעיסוק
בפרטי פרטים אלו לא מוסיף לא אהבה ולא יראה.

הרב יעקב אריאל |