כלאי כרם

שאלה

הרמב"ם בהלכות כלאיים כותב על המגדל קוצים בכרם במקום שמקיימים קוצים לגמליהם שיש בזה משום כלאי כרם.

האם מרחיבים דין זה לכל מקום בו מקובל לגדל צמחים כגון אלו (שאינם מיועדים לאכילה) ואז נכלול באיסור זה גם צמחי נוי או שנאמר שכוונת הרמב"ם היא לדבר שראוי למאכל אדם או בהמה דווקא?

תשובה

בס"ד

ההערה נכונה, ואכן בכלאי זרעים יש מחלוקת הפוסקים האם יש איסור אף במאכל בהמה, אך בכלאי הכרם נראה שיש איסור גם אם הצמח החד-שנתי אינו ראוי למאכל ובלבד שכמוהו מקיימים ומגדלים ממנו שדות שלמים, ראה ערוך שולחן סי' רצו ס"ק יח, חזון איש כלאים סי' א ס"ק ט, ס"ק יא, ובארץ חמדה כלאיים עמ' קנח סי' ב מדור ד פ"ו אות ד.

בכל טוב ובברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר מכון התורה והארץ: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 12:48:05 PM