השקפת הציונות הדתית בעניין הגאולה

שאלה

ידועה השקפת הציונות הדתית בעניין המשיח והגאולה והיא שתהליך זה
יבוא בשלבים ובהדרגה וכבוד הרב יעקב אריאל סובר שתהליך זה
יכול להימשך גם מאות שנים. השקפה זו כידוע הינה בניגוד להשקפת
חב"ד שהגאולה עפ"י הרמב"ם תבוא בבת אחת ודעת תורת חב"ד
והרב"י מלוובאוויטש זצוקקל"ה הינה שאסור ממש לסבור שהגאולה
כבר החלה וטענת חב"ד שהדעה שהציונות הינה התחלת הגאולה
הינה בניגוד להלכה ולא כמי שחושב סברה לכאן או לכאן. ונראה
באמת כך מכיוון שלאחר שנפסקה ההלכה עפ"י הרמב"ם אין
להורות אחרת כגון מה שנפסק לקרוא קריאת שמע ללא הטיה
וכאשר רבי טרפון היטה נאמר לו שראוי היה לחוב, מכיוון שדעתו
היתה ישרה קודם שנקבעה ההלכה אולם לאחר שנקבעה ההלכה
אין לשנות, אם כך מדוע משנים מדעת הרמב"ם שהמשיח יבוא בבת אחת ?
יוצא מכאן שאם הרבי צודק כל הרבנים שסוברים אחרת, סוברים
בניגוד להלכה וצריכים לחזור בתשובה על שפסקו בניגוד להלכה.

בברכת מועדים לשמחה
וזכות לשבת בסוכתו של משיח

 

 

 

 

תשובה

לדעת הרמב"ם עצם העיסוק בנושאים אלו אינו מביא לא ליראה ולא
לאהבה. הוא מיותר ומרבה מחלוקת שלא לשם שלמים
ולגופו של עניין. היכן כתוב ברמב"ם שביאת המשיח היא בבת אחת?
זהו בסה"כ דרך הבנה מסוימת ברמב"ם. ובכלל פסיקת הרמב"ם
ביחס לכך היא כללית - הגר"א כותב שבן דוד בא בדור שכולו חייב
ואז צריכים כל ישראל לבוא למצב של תשובה שלמה כדי שנגיע לביאת
המשיח גופו -(כאיש). ובמס' סנהדרין: "אין לך קץ מגולה מזה שנאמר:
ואתם הרי ישראל ענפכם.. לעמי ישראל כי קרבו לבוא. היינו סימני
הגאולה הברורים הם שא"י נותנת פירותיה בעין יפה וקיבוץ גלויות אלו
הסימנים והם ברורים ביותר בדורנו, שמספר היהודים בא"י מעל חמשיה
מליון הארץ מפרנסת אותם. ובמס' מגילה נאמר בשביעית מלחמת
בשמינית בן דוד בא. וקובעת הגמ' שמלחמות הן אתחלתא דגאולה, וזה
יש לנו ג"כ בדורנו.
בקיצור, כל אלו לא נדע איך יהיו עד שיהיו. כשתבוא הגאולה
השלמה נדע מהי ההלכה
בינתיים העיקר הוא להרבות תורה וכבוד שמים

הרב יעקב אריאל |