הפרשת תרומות ומעשרות בשבת

שאלה

שאלתי היא, האם מותר להפריש תרומות ומעשרות בשבת מפרי אשר נקנה במקום שגם במשך השבוע לא מברכים על התרומה, משום שיש בו ספק האם הפרישו או לא?
תודה מראש.

תשובה

בס"ד

שלום רב,

אסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת. אמנם בפירות שייתכן שכבר הפרישו מהם, ונקראים בלשון חז"ל דמאי, (אם אי אפשר להפריש מערב שבת) מותר להפריש בשבת, ובלבד שיתנה בערב שבת ויאמר גם בערב שבת את הנוסח דלקמן.
לאחר שאמר את נוסח התנאי בערב שבת, יפריש בשבת עצמה, ויאמר את נוסח הפרשת תרומות ומעשרות כרגיל.
נוסח התנאי דלהלן לקוח מס' שמירת שבת כהלכתא, ירושלים תשל"ט, עמ' קט:
העודף על אחד ממאה מכל מה שאני עתיד להפריש מחר לתקן בו את הטבל, יהא תרומה גדולה בצד צפון, כל מין על מינו.
אותו אחד ממאה הנשאר ועוד תשעה חלקים כמוהו בצד צפונם של הפירות (שהם ביחד אחד מעשרה מכל הפירות ממה שנשאר אחרי שהופרשה תרומה גדולה) כל מין על מינו יהיו מעשר ראשון.
אותו אחד ממאה שהתניתי שיהא מעשר ראשון יהא תרומת מעשר כל מין על מינו ומעשר שני יהא בדרומם של הפירות כל מין על מינו ויהא מחולל הוא וחומשו על פרוטה שבמטבע שייחדתיה לחילול מעשר שני.
ואם הפירות הם משנת מעשר עני הרי מה שקראתי בשם מעשר שני יהא מעשר עני בדרומם כל מין על מינו.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון:
הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:38:13 AM