בהמה דקה

שאלה

לכבוד רבני מכון התורה והארץ
האם גם בזמננו חל איסור לגדל בהמה דקה בא"י (עז)
תורה רבה יצחק

תשובה

בס"ד

שלום לך יצחק

לעניין גידול בהמה דקה בזמה"ז יש הסוברים שחזרה תקנה לקדמותה ואסור לגדל בהמה דקה בארץ (עיין יביע אומר ח"ג חו"מ סי' ז) ויש הסבורים שכיום אין איסור זה נוהג, ובייחוד כאשר מסכימים הכל לכך. הגרצ"פ פרנק זצ"ל, מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל (עמוד הימיני עמ' רמח), הצי"א (ח"ז סי' כה, ח"כ סי' יג). אולם במקום צורך של רפואה הקלו אפילו המחמירים (יביע אומר ח"ד חו"מ סי' ו). בודאי שיש להקל במקום שהגידול נועד לשמור על ארץ ישראל והרחבת היישוב בה, במקרים אלו לכו"ע מותר לגדל בהמה דקה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
כפר דרום גוש קטיף הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 9:55:35 AM