צירוף קטן למניין

שאלה

במחילה מכ"ה הריני להתאבק בעפר רגליו ואומר שהדברים תמוהים

מאד (ויש בלבי חשש שלא כבוד הרב ענה לשאלה זו). דעליית

קטן לתורה מדובר כאשר יש מניין עשרה גדולים בבית הכנסת. ואיך

למד מכאן שהמשפטי עוזיאל סובר שאפשר לצרף קטן למניין דברים

שבקדושה בשעת הדחק ?! ]גם לשיטת התוספות שהביא שם שסובר

שהקלו לצרף קטן למניין עשרה מדובר רק בקריאת התורה שאינה

בכלל דבר בקדושה כשיטת הר"ן עי"ש[.

תשובה

משפטי עוזיאל דעתו נחרצת שאין לצרף קטן למנין עשרה דבר

שבקדושה, אולם אף הוא הכיר את פסק הרמ"א, ובתוך דבריו הביא

שיטת הרא"ש בירושלמי ועפ"י הבנתו בירושלמי עולה מפורש שקטן

מצטרף למנין עשרה ולא רק לקה"ת (כפי שכתבת עפ"י שיטת

תוס'). וע"כ אף שהגרב"צ עוזיאל הורה מפורש כנגד צירוף קטן, עולה

מדבריו שבשעת הדחק יש מקום לצרף קטן. וכ"פ בשעת דחק גדולה

הגר"ע יוסף עי' יבי"א ח"ד או"ח סוף סי' ט.

סוף דבר אשכנזים הקלו יותר וספרדים החמירו אבל בשעת דחק גדולה

הקילו לצרף קטן.

 

הרב יעקב אריאל |