זמן הנחת תפילין ותפילה וזמן קריאת שמע של המיטה

שאלה

שלום כבוד הרב ברצוני לשאול 2 שאלות 1.אני יוצא מהבית כל יום ב4 וחצי לפנות בוקר האם ב420 אני יכול להניח תפילין וקריאת שמע 2.כיצד ומתי אומרים את תפילה שמע האם במיטה או בדרך אחרת

תשובה

שלום 

1. זמן הנחת תפילין הובא בשולחן ערוך אורח חיים סימן ל וז"ל : "זמן הנחתן בבוקר,משיראה את חבירו הרגיל עמו קצת, ברחוק ד' אמות, ויכירנו".  זמן זה הוא לאחר עלות השחר ולפני נץ החמה. כ45 דקות לפני נץ החמה. וכיום בחודש שבט תשע"ז הוא באזור השעה 5:30 לכן אין להניח תפילין קודם לכן.

קריאת שמע זמנה  גם כן משעה זו כפסק השולחן ערוך אורח חיים סימן נח

"זמן קריאת שמע של שחרית, * משיראה את חבירו הרגיל עמו קצת, ברחוק ד' אמות, ויכירנו."

והוסיץ המשנה משנה ברורה (ס"ק ב)  ביאור: "ונקבע זה הזמן לק"ש אף דמקצת אנשים קמים ממטתם משעלה עה"ש וקרינן ביה ובקומך מן התורה דלכן בדיעבד יצא וכדלקמן בסעיף ד' מ"מ כיון דרובא דאינשי לא קיימי עד שיכיר א' את חבירו ועוד מפני שקבעו פ' ציצית בק"ש דכתיב בה וראיתם אותו לפיכך קבעו חכמים זמנה משיכיר בין תכלת ללבן והוא הזמן דמשיכיר את חבירו ברחוק ד"א:

לכן נראה שתתפלל בדרך או בהגיעך למקום שנח להתפלל בזמן הראוי.

2. קריאת שמע על המיטה אין צורך לומר דווקא במיטה אלא סמוך לפני שהולך לישון, נרחבה בנושא עיין שו"ע אורח חיים סי' רלט בדברי הרמ"א.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ד שבט תשע"ז 15:02