תפילין למי שמשתמש בשני ידיו

שאלה

ראשית אבקש לברך את הרב בברכת שנה טובה ומתוקה בגו"ר.
אני כותב ביד שמאל התפילין שלי מיועדות להנחה ביד ימין בנקודה
מסוימת נתקלתי בסוגיה העוסקת במי ששולט ברמה מסוימת גם בידו
השניה ואכן גם אצלי יש שימוש ביד ימין לצרכים רבים האם הרב
יכול למצוא היתר להמשיך לברך על התפילין ביד שמאל לאור
הטורח הכספי בהחלפת התפילין? האם אוכל להמשיך כפי שעשיתי
עד כה ולהניח בלי ברכה על יד שמאל כאשר התפילין הפוכים?

תשובה

תיאורך לא ברור. עכ"פ כיון שאתה כותב בשמאל אתה צריך להניח
על יד ימין (או"ח סי' כז ס"ו שו"ע ורמ"א). ולגבי טורח כספי כל
ההחלפה היא במקום הקשר וזה יכול לעשות כל סופר סתם או אדם
אחר היודע לקשור תמורת סכום פעוט. באופן זמני את היכול לקשור
את התפילי על יד ימינך כשהרצועה למטה והתיתורא למעלה

הרב יעקב אריאל |