שילוח הקן וצער בעלי חיים

שאלה

א. מדוע התורה צוותה על שילוח האם לפני לקיחת הבנים דווקא על ציפור ולא בשאר בע"ח?
ב. האם ראוי לקיים רעיון זה בבע"ח אחרים מעין רוח ההלכה. למשל אדם שמחלק את גורי הכלבה שלו האם ראוי להקפיד שלא יעשה זאת בפניה כדי לא לצערה?

 

תשובה

א. טעמי רבש"ע למצוות התורה נסתרו מאיתנו. ואנו נותנים טעמים למצוות כדי להטעימן לנו ושנרגיש יותר מחוברים לעשיית המצוה ולתכליתה, אבל אין אנו מסיקים עפ"י טעמי מצוות הלכות או מיישמים אותם במקומות אחרים.(אולם מן הסתם גם טעמים אלו קשורים למצוה).
לגבי מצות שילוח הקן דנו בה רבותינו כבר במשנה ובש"ס ועי' ברמב"ם במו"נ וברמב"ן בפירושו עה"ת ובהק' הרצי"ה קוק לסידור עולת ראיה ובמאמר טעמי מצוות במאמרי ראיה ובחזון הצמחונות לרב הנזיר ר' דוד כהן.
ב. איסור צעב"ח נוהג בכל בעלי החיים "ורחמיו על כל מעשיו" נאמר ואם אכן הדבר מצער אותה יש להימנע מלצערה.

 

הרב יעקב אריאל |