קריאת התורה של עשרת הדברות

שאלה

מתי קוראים עשרת הדברות (בשבועות, ובפרשות השבוע) בטעם
עליון ומתי בטעם תחתון?

 

 

 

תשובה

עי' בביאור הלכה לסי' תצד שסיים: "וע"כ בשבועות נוהגין לקרות
בצבור בהראשון דהיינו בטעם העליון לעשות מכל דיבור פסוק אחד לפי
שבו ביום נתנו עשרת הדברות. ובפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן קורין אף
בצבור בטעם התחתון ויש נוהגין לקרות בצבור לעולם בטעם העליון
דהיינו אף בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן רק היחיד הקורא לעצמו קורא
בשני. זהו תמצית דברי האחרונים". ועי' בבאר היטב ס"ק ג.

 

 

הרב יעקב אריאל |