ציצית צמר

שאלה

מהן הסיבות ללבוש ציצית צמר והאם יש חיוב?

תשובה

נחלקו הב"י והרמ"א האם חובת ציצית מן התורה היא רק בבגדי צמר
ופשתים (ב"י) או בכל בגד (רמ"א). וכתב המ"ב (סי' ט ס"ק ה)
שירא שמים יחמיר כב"י. ויעשה טליתו וטלית קטן של צמר.אך יש
אומריםשמכיון שבקיץ אין דרכנו ללבוש צמר ומעיקר הדין לנוהגים
כרמ"א יוצאים יד"ח בכותנה הרי ארבע כנפות מכותנה בקיץ הם הבגד
העיקרי ומקיימים בו את המצוה.

הרב יעקב אריאל |