פרשת המועדות

שאלה

1) מדוע נאמרה פרשת המועדות בספר ויקרא?

2) מדוע נאמרה פרשת המועדות בספר ויקרא(ספר הקורבנות) ללא
איזכור הקורבנות הקרבים בחגים?

3) מדוע אזכור הקורבנות מופיע דווקא בספר במדבר?

 

 

 

תשובה

1.ספר ויקרא הוא ספר הקדושה. הוא עוסק בקדושות במישורים שונים:
במקדש וקדשיו, בקדושת עם ישראל בקדושת ארץישראל ובמקושת
הזמנים
2. אין לכך תשובה שלמה אלא אנו יכולים לתת לכך טעמים המובנים
לנו ומסייעים לנו את הבנת העניין. כתוב בפסיקתא זוטרתא (לקח טוב
– ויקרא, פרשת אמור דף סה עמוד א): "ומזה אנו למדין כשם
שלא הזכיר בחומש הפקודים שני כבשי עצרת של זבחי שלמים ופר
ושני אילים ושבעה כבשים ושעירים הבאים בגלל לחם כך נשתנו הז'
כבשים. וכך אמרו במנחות הקרבנות האמורין בפרשת אמור אל הכהנים
אין האמורות בפרשת פינחס שאילו לא קרבו במדבר כל אותן מ' שנה
משום שנאמר כי תבואו אל הארץ. של פרשת פינחס קרבו במדבר כל
אותן ארבעים שנה. ועוד כי לא זכר אחד מכל קרבנות המועדות כגון
של ראש השנה ושל יום הכפורים ושל חג הסוכות אלא כבש הבא עם
העומר וכבשים הבאים עם הלחם ללמדך שאינן מן הקרבנות הנזכרות
בפינחס"... ולפי"ז התורה חילקה בין המועדים הנזכרים בפרשת אמור
שקרבנותיהם ומנחותיהם לא נהגו במדבר לבין אלה של פר' פנחס
שנהגו במדבר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |