מזוזה במשרדים

שאלה

האם צריך לקבוע מזוזה בברכה במשרדים חדשים שעובדים בהם ביום בלבד?

תשובה

 

כתב הש"ך (יו"ד רפו ס"ק ב) בשם הדרישה: "כלל הדברים דהיכא דאיכא משום קדושה כגון בית הכנסת או היכא דאיכא מקום הטינופת אז בעינן בית דירה ממששידור בו תמיד, אבל היכא דליכא חד מהנך כגון מתבן וכו' וכל אחד מהנך אפילו אינם דרים שם ממש כיון דיוצאין ונכנסין בו חשיב בית דירה". וא"כ ה"ה למשרדים חייבים בקביעת מזוזה ובברכה.

 

הרב יעקב אריאל |