טלית בלי תכלת

שאלה

ראיתי אדם נשוי שמתפלל בציבור. לשאלתי מדוע אינו מתפלל עם
טלית גדולה הוא ענה שטליתו אבדה לו והוא מתפלל רק עם תכלת?
האם הוא צודק שעדיף להתפלל ללא טלית או שעדיף שיתפלל
בטלית עם חוטי לבן בלבד?

 

תשובה

אדם זה לכאורה אינו צודק. אין התכלת מעכב את הלבן. גם בהעדר
תכלת יש לקיים מצות לבן. מה גם שעדיין לא הוכח שהתכלת שאנו
צובעים בה היום היא התכלת המקורית.
יתכן שהוא מקיים מצות ציצית בטלית קטן ורק בטלית גדול אינו
מתעטף והוא מסתמך על כך שלבישת טלית גדול לנשוי היא מנהג.
אומנם יש נוהגים שכבר מבר מצוה מתעטפים בטלית גדולה.אך הוא
סבור שדי לו בטלית קטנה.מכיון שקיבל על עצמו להתעטף רק בתכלת.

מאידך מן השאלה לא ברור מה היה אופן הקבלה שלו להתעטפות עם
תכלת. במידה והוא קיבל על עצמו ללבוש טלית עם תכלת ולא אמר
בלי נדר, נראה שהוא חייב במנהגו עד שיתירנו. (עי' שו"ע יו"ד סי'
ריד, שו"ת משיב דבר ח"ד סי' ו, שו"ת יחוה דעת ח"ג סי' עו).

 

 

 

הרב יעקב אריאל |