ואהבת לרעך כמוך

שאלה

כבוד הרב המכובד
האם הכלל האמור מחייב גם את הדתיים או שהינו אמור רק לבוא
כביטוי של יפי נפש שהרי יש לקבל כל אדם באשר הוא אדם גם אם
אינו דתי

 

תשובה

המצוה "ואהבת לרעך כמוך" חלה על כל ישראל כלפי כל ישראל,
כדברי הרמב"ם בספר המצוות: "והמצוה הר"ו היא שצונו לאהוב
קצתנו את קצתנו כמו שנאהב עצמנו, ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי
כחמלתי ואהבתי לעצמי בממונו ובגופו וכל מה שיהיה ברשותו או ירצה
אותו וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו, וכל מה שאשנא לעצמי
או למי שידבק בי אשנא לו כמוהו. והוא אמרו יתעלה (שם) ואהבת
לרעך כמוך". אולם כל זה דוקא "רעך בתורה ובמצוות אבל אדם
רשע שאינו מקבל תוכחה מצוה לשנאותו" (מגן אברהם אורח חיים
סימן קנו ס"ק ב). וע"כ אם הוא מורד בה בכונה או נוהג להכעיס
אין מצות ואהבת לרעך כמוך כלפיו. אך כל עוד יש ספק בדבר כבר
אמר על כך הרב קוק מוטב שניכשל באהבת חינם משניכשל בשנאת
חינם

הרב יעקב אריאל |