המשך לעניין המצוות?

שאלה

בס"ד
לכבוד הרב שלום !!
לעניין תשובתך בדבר מהות המצוות.
"המצוות מציאות לפועל את יחודו של האדם מישראל "
האם הכוונה לטבעים האישיים ולכוחות הנפש הטמונים בכל אדם
מישראל?
האם הדרך להוציא את את הטבעים החבויים המצויים בנו אך ורק
ע"י מצוות ?
והרי ראינו יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות בעלי כוחות נפש
מעוררי קנאה?
בתשובתך נאמר "שהמצוות קושרות את האדם לבורא ופועלות במלא
עוצמתן"
מהיא אותה עוצמת המצווה שמדובר בה ?

 

 

 

תשובה

האדם מישראל על אף שהוא דומה במראהו החיצוני לנכרי שונה במהותו
הרוחנית. וחכמי ישראל מכנים אותו המין החמישי לעומת ארבעת
הידועים: דומם, צומח, חי, מדבר (אדם). השוני בין המין החמישי
לשאר המינים ביכולת לחיות חיי דבקות ברבש"ע בכל מערכות החיים
עד השלב הגבוה ביותר של נבואה, קשר ישיר - נפשי-מילולי עם
רבש"ע. קשר זה הוא קדוש ועליון ומצמיח חיים מוסריים שלמים, והוא
נובע מהשתייכות האדם מישראל לעם ה'.
הכשרונות הטבעיים כגון חכמה או כשרונות רגשיים או אומנותיים
למיניהם כולם כלי מבטא לאותו כשרון-על של האדם מישראל. הטבע
המיוחד של האדם מישראל - קשר עם רבש"ע, צריך כלי הוצאה
לפועל של פעולות שהן מחד פעולות מעשיות-מחשבתיות כפי המתאים
לאדם בעל גוף ונשמה, ומאידך הן פעולות הפועלות אף במישור
הרוחני של הקשר בין האדם לבין בוראו. הפעולות הללו הן המצוות,
שהן דרכי הפעולה שחקק הקב"ה לאדם מישראל הקשור עמו. אין
המצוות דרך ביטוי לכשרון מוזיקלי או שכלי של האדם מישראל אלא הן
דרך הביטוי לכשרון הנבואי-אמוני. תוצאות פעולותיהן של המצוות הן על
האדם העושה אותם, על עם ישראל כולו, ודרכו על כל המציאות.
התוצאות אינן חייבות להיות ניכרות לעין לפחות במדרגת החיים היום.
ולעת"ל כולם יכירום כי הם זרע ברך ה'. וכבר אמרו חז"ל שאם היו
אומות העולם יודעים מה בית המקדש וסדרי עבודתו עושים להם וכמה הם
משכללים את אורחות חייהם, לא רק שלא היו מחריבים אותו אלא היו
מצפים אותו בכסף וזהב.
כמובן שלכל מצוה בין של יחיד ובין של הציבור ישנם תנאים שונים
לשלמותה. לדוגמא: כדי לקיים מצות קרבן פסח אנו זקוקים לבית
מקדש, וכדי לקיים את סדרי בית המקדש בשלמותם צריכים לאפר פרה
אדומה לטהרנו מטומאת מת. או כדי לקיים מצות יובל אנו זקוקים
שרוב ישראל יהיה בארצו ומתייחס לשבטיו ויושב כ"א בנחלת שבטו
וכד'.
אף כשרונות רוחניים שהינך מוצא ביהודים אפילו שאינם שומרי מצוות
חלקם הגדול נובע מהיותם עם ה', ואף בלי קיום מצוות, משיכתם
הרוחנית גורמת להם להוציא את כוחותיהם. לדוגמא ידוע כי חלק גדול
מגדולי המהפכנים ברוסיה היו יהודים. וכן שרבים ממקבלי פרס נובל
היו יהודים ללא השוואה למספרם היחסי באומות העולם. הכשרון אף
שהוא אינו מקבל את כלי הפיתוח וההוצאה לפועל הנכונים פורץ החוצה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |