הכנסת ספר תורה מבית כנסת אחר

שאלה

שלום לכבוד הרב,
האם צריך לקיים הכנסת ספר תורה במקרה שמקבלים במתנה ספר תורה מבית-כנסת אחר, שלצערנו הרב נאלץ לסגור את שעריו מפאת חוסר מתפללים?ראיתי בספר "נטעי גבריאל - כתיבת והכנסת ספר תורה" לר'' גבריאל ציננער, שמביא בשם תקנת פוזנא (?) אות ס'' ואני מצטט "כל ס"ת שנתנו אחר כבוד לביהכנ בכבוד, אין רשאין לתתו עוד הפעם בביהכנ"ס אחר אחר בכבוד". איך צריך להתייחס לתקנה זו?
האם יש הבדל אם צריך לתקן את הספר (אחרי סריקה ממוחשבת)? תפירת מעיל חדש וכד''?
תודה מראש.

תשובה

 

הסעודה והתהלוכה שעושים בהכנסת ס"ת לביכ"נ היא לכבוד הכותב או הנותן את ספר התורה לבית כנסת על גמר המצוה של כתיבת ס"ת ונתינתו לציבור. ועל כן אין צורך לעשות סעודת מצוה בהעברת ס"ת מביכ"נ לביכ"נ. אולם אם סה"ת שייך לאדם שנתנו על תנאי לבית כנסת, ועתה מעבירו אליכם, יש מקום לכבדו, בדרך כלשהיא, אך נ"ל שאין צורך בסעודת מצוה.
לגבי תקנת פוזנא, ניתן להבין כפי שכתבנו שאין בהעברת ס"ת מביכ"נ לביכ"נ מצוה, שהרי הנודב כבר גמר את ספרו ומצותו ונתנו לביכ"נ. 
ואפשר שאין ההדגשה על הנתינה בכבוד, אלא על איסור הנתינה לבית כנסת אחר מפני שהוא כצדקה שניתנה לדבר מסויים, וע"כ אין ליתנו אף בכבוד. אולם כל זה כשבית הכנסת הראשון קיים אולם מה נעשה כשבית כנסת הראשון בטל?! וע"כ ינתן לביכ"נ אחר אך אין צריך לעשות תהלוכה וסעודת מצוה (וכן עשו בס"ת שהובאו מקהילות באירופה לאחר השואה).
לגבי השקעות בספר (הגהה, תפירת מעיל) וכד', אם הספר ניתן בצורה חלוטה לבית כנסת היא מוטלת על בית הכנסת. אולם אם הספר ניתן על תנאי או בהשאלה יש מקום לשתף את הנודב בהוצאות.
ולגבי סעודת המצוה כבר כתבנו שאי"צ לעשותה, אולם ראוי לכבד בדרך כלשהיא את הנודב (כגון לשתפו בסעודת מצוה אחרת בבית הכנסת כגון סיום מסכת וכד').

הרב יעקב אריאל |