בדבר הסכם יששכר וזבולון

שאלה

שלום לכת"ר

היות ובבית הכנסת שלנו מתקיים כולל בין הזמנים והיות ושכר האברכים הלומדים ממומן ע"י 2 נדיבים והיות ובתשובת מנחת יצחק חלק ז סימן פז הוא אומר ומביא מקור לכך שאין האברך שחולק את השכר בלימודו מפסיד כלום, כאשר ההסכם מבוצע עפ"י יורה דעה רמ"ו סימן א' נראה שניתן לשכנע בכך את האברכים או חלקם שיסכימו לקבל עליהם את ההסכם.

יחד עם זאת, חלקם עדיין חוששים שמא יפסידו מקצת מהשכר ולפיכך אבקש מכבוד הרב שיאמר דברו אם ידוע לו עוד כאלה שצדדו בהסכם ואמרו שאין הלומד מפסיד כלום מהשכר או שיש לסבור בפשטות שהלומד מפסיד חצי משכרו (אע"פ שעדיין מחצית השכר הינה עולם ומלואו.
בכבוד רב ובברכת הרמב"ם שהלימוד יהיה לא על מנת לקבל שכר אלא מאהבה.
נ"ב
לא ברור כל כך איך הסכם זה מסתדר בכלל עם הנחיית הרמב"ם לקיים את המצוות מאהבה ושלא על מנת לקבל שכר ואולי זוהי הסיבה שהרמב"ם לא מביא הסכם זה הלכה למעשה. 

תשובה

עיין אג"מ יו"ד ח"ד סי' לז שהאריך להסביר את מהות השותפות בין יששכר וזבולון. 
מאידך מצינו שיש לתורם שכר גם ללא חוזה שותפות. כל המספק צרכיו של ת"ח מקבל שכר כאמור "בצל החכמה בצל הכסף" ועוד הרבה מדברי חז"ל על המחזיקים בת"ח. וע"כ ההסכם לכאורה מיותר. וכבר אמרו חז"ל בסוטה (כא ע"א): "מאי (שיר השירים ח) בוז יבוזו לו? אמר עולא: לא כשמעון אחי עזריה, ולא כר' יוחנן דבי נשיאה, אלא כהלל ושבנא; דכי אתא רב דימי אמר: הלל ושבנא אחי הוו, הלל עסק בתורה, שבנא עבד עיסקא, לסוף א"ל: תא נערוב וליפלוג, יצתה בת קול ואמרה: (שיר השירים ח) אם יתן איש את כל הון ביתו וגו'". וברש"י: שמעון אחי עזריה - תנא הוא במשנה קמייתא דזבחים ולמד תורה על ידי אחיו שהיה עוסק בפרקמטיא כדי שיחלוק בזכות למודו של שמעון לכך הוא נקרא על שם עזריה אחיו וכן ר' יוחנן למד ע"י הנשיא שהי' מפרנסו.
הלל עסק בתורה - מתוך עוני רב כדמפרש במס' יומא (דף לה:)."
וא"כ החלוקה אינה בשכר ואין אדם יכול לעשות בו מסחר כאמור בתשו' מהר"ם אלשקר (סי' קא) מתשובת רב האי גאון, אלא על השותפות בהעמדת התורה מקבל שכר כעשיית המצוה. וכ"כ בערוך השלחן (ריש סי' רמו). וידוע לי על הסכמים כאלה כמובא באגרות החזו"א סי' מז, מח עפ"י הרמ"א ביו"ד אבל השכר מתקבל ממילא ואין אפשרות לעשות בו קניינים ומסחר. (ונראה לי שה"חוזה" שערך החזו"א נעשה כדי שהת"ח יסכים לקבל את התמיכה ולא ע"מ להבטיח את שכרו של הנותן).

הרב יעקב אריאל |