להתכונן למבחני חול בשבת

שאלה

האם מותר להתכונן למבחנים בשבת? האם יש הבדל בין לימודי
קודש ללימודי חול?

 

 

תשובה

אין מכינים משבת לחול.
אך באמת יש ללימוד גם ערך עצמי. אדם לומד לא רק לשם הצלחה
בבחינה אלא גם לשם הרחבת הדעת. אלא שמי שלומד צריך
להכווין לכך, ולא להתכונן לבחינה.
גם מי שלומד תורה לשמה צריך להתכווין לשמה, ולא לשם הבחינה,
מיהו בתורה י"ל שגם לימוד שלא לשמה יש לו ערך משא"כ בלימוד
חול
מצינו מחלוקת בין הרמב"ם והרשב"א האם מותר ללמוד חוכמות בשבת.
הרמב"ם אוסר והרשב"א מתיר.
ולפי הרשב"א מי שלומד דבר חול כדי להרחיב את דעתו רשאי לעשות
זאת גם בשבת. שתי הדעות הובאו בשו"ע בלי הכרעה. אם יש חשש
לכתיבה אסור לכל הדעות ללמוד נושא מסוג זה בשבת.
הלכה למעשה: ראוי להימנע מללמוד דברי חול בשבת. אך הם
עדיפים מקריאת עתון ומושב לצים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |