חיטוט באף בשבת

שאלה

סליחה על השאלה, אבל האם יש בחיטוט באף או באזניים בשבת איסור כלשהו (כגון גוזז)?

תשובה

אם לא ברור שיתלשו שערות הרי זה אינו מתכוון ולא הוי פס"ר ומותר (עיין שו"ע סי' שלז), ואפילו אם מסתבר שיתלשו שערות הרי זה פס"ר דלא ניחא ליה ( = לא אכפת ליה) באיסור דרבנן, ועוד שנעשה כלאחר יד. ומכיוון שברוב הפעמים אין תלישת שער אין לאסור אא"כ בודאות יתלשו שערות אזי יש מקום להחמיר.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |