אוהל משחק בשבת

שאלה

מותר לילדים בשבת לפרוס סדין על כמה כסאות משני הצדדים, כך שיווצר אוהל?

תשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ו אייר תשע"ז 13:07

בס"ד


שלום וברכת ד'


 הילדים עושים אוהל כזה לתחושה של משחק ולא לכוונת אוהל, בודאי שלא עושים לצל ולכבוד, וכפי שהנוב"י הסביר את דברי המג"א שמותר לעשות חופה בשבת או שמחת תורה מכיוון שאיננו נעשה לצל (נעשה בבית) והגנה אלא לכבוד בלבד. אמנם הרבה אחרונים הקשו על כך, אבל כך הסביר המג"א. בנידון משחק הילדים כאן אין אפילו כבוד אלא משחק בעלמא ואין להחשיב את הילדים כבעלי דעה קובעת.  על כן נראה שיש מקום להקל לגבי ילדים המשחקים, שאין עושים זאת לצורך משחק בלבד (נעשה בבית), עוד יש להוסיף שיש להקל אם מעמידים ילד שיחזיק את האוהל, ואין זה גדר של אוהל אלא א"כ עומד מעצמו. 

סברות אלו להקל הן סברות דחוקות, על כן אינם שייכים לגבי גדולים, שאין להם כל התר לעשות כן אפילו בבית. כמו כן אין להשתתף עם הקטנים בעשיית אוהל כזה, אבל לגבי חיוב מחאה מכיוון שהאיסור הוא רק מדרבנן ונתון להגדרות אדם, שרוצה את הדבר אפשר שאין חובה למחות בילדים. ובודאי שלאחר שעשו ילדים אוהל כזה בבית למשחק אפשר לפרק ואין בכך משום סותר אוהל, מכיוון שדעת הקטנים שונה מדעת הגדולים שלא כוונו כלל לעשות אוהל.

סיכום: לכתחילה יש להמנע מעשיית אוהל למשחק בבית. לגדולים בודאי אסור להשתתף במשחק זה, אמנם אין חובת מחאה ואפשר לפרק את האוהל לאחר המשחק.


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ