למלא שחוק פיו

שאלה

שלום ותודה לכבוד מו"הר שליט"א!
הגמ בברכות [לא.] אומר [וכך נפסק בשו"ע תקס, ה] שאסור לאדם למלאות שחוק פיו בעוה"ז.
האם זה אומר שאסור לצחוק כלל ואסור ל"ע להיות שמח?

תשובה

כתוב שאסור למלא פיו שחוק, אבל לא כתוב שאסור לשמוח

שחוק גובל בליצנות ופריקת עול שמים.

הרב יעקב אריאל |