כבוד האדם

שאלה

מהי הסברא של ההיתר של כבוד הבריות באיסורי דרבנן? האם זה
מצד צלם אלוקים שבאדם 'קללת ה' תלוי' ומילא אסור לאדם למחול
על כבודו ולהחמיר, או מטרת חז"ל לא 'להשפיל' את האדם ואז
יכול להחמיר על עצמו? לסברא זו גם כאשר ה'ביזוי' נובע מהמצוה
נקל כגון הושטה ברבים לבני זוג אסורים (אם האשה טוענת שמתבזה,
בהנחה שהרחקות זה דרבנן)?

תשובה

כבוד האדם הוא ערך גדול בתורה. אסור להלבין פני אדם אסור
לביישו גם עני הפושט יד צריך לכבדו ולכן עדיף מתן בסתר אפילו
רוצח שחייב מיתה יש לברור לו מיתה יפה ומכובדת סוקלים את החייבים
בכך לבושים ותולים אותם תליה סמלית בלבד כי קללת אלהים תלוי
כי האדם נברא בצלם אלקים וביזוי האדם כמוהו כביזוי השכינה
כביכול לכן מותר לעבור עברה דרבנן בקו"ע משום כבוד הבריות
ולהימנע מקיום מצוה מהתורה בשב וא"ת מאותה סיבה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |