האם לגבר יש היתר ללכת ללא חולצה?

שאלה

האם לגבר יש היתר ללכת ללא חולצה?

תשובה


שלום

כתב ההמשנה ברורה (סימן ב ס"ק א) : "והאדם צריך להתנהג בצניעות ובושה לפני הקב"ה ואפילו כשהוא לילה ובחדרי חדרים הלא מלא כל הארץ כבודו וכחשיכה וכאורה לפניו יתברך. וכן צריך ליזהר תמיד מחמת טעם זה שלא במקום הכרח מלגלות מבשרו ואפילו מעט  כל מה שדרכו להיות מכוסה בבגדים לעולם אבל רשאי לגלות ידו עד קוב"דו וצוארו עד החזה..." 

וכן כתב הרמב"ם |(הלכות דעות פרק ה הלכה ו): "צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמן, לא יתבזו ולא יתגלו ראשן ולא גופן.."

לכן הראה שרק בשעת הצורך ניתן לללכת בלא חולצה, אך בדרך כלל הואיל וכך דרך הלבישה אין ללכת בלא חולצה.

רבני מכון התורה והארץ | י"ח תמוז תשע"ו 10:46