עבודה המותרת בחול המועד

שאלה

באילו עבודות מותר לעבוד בחול המועד והאם תלוי במצבו הכלכלי
של העובד?

תשובה

הותר ליטול שכר במקרים אלו:
א) מלאכת דבר האבד כגון קטיף שהפירות ירקבו וכד' מותר להשכיר
עצמו למלאכה זו במועד (חיי אדם כלל קו ס"ט).
ב) פועל שאין לו ממון לקנות צרכי אכילתו ואכילת משפחתו בחול
המועד - הותר לו להשתכר כדרכו. (שם, ובנשמת אדם אות ד).
ג) מלאכות שהן לצורך המועד אפילו שלא לאכילה - מותר ליטול
עליהן שכר בחול המועד.

הרב יעקב אריאל |