עבודה בחול המועד

שאלה

פועל שיש לו מה לאכול בחול המועד, אבל את הממון לאכילתו הוא
קיבל בהלואה או במשיכת יתר בבנק. האם מותר לו לעבוד
לפרנסתו בחול המועד?

תשובה

הרמב"ם (הל' יו"ט פ"ז ה"ו) כתב שמי שיש לו חיטה לקצור אין
מחייבים אותו ללוות ולאכול אלא מותר לקצור ולעשות את כל המלאכות
עד אפיית הפת (הו"ד במ"ב סי' תקמב בבאור הלכה ד"ה ע"י
פועל). וכן באותו סימן בשו"ע הותר לתת לפועל שאין לו מה שיאכל
מלאכה במועד כדי שיקנה בשכרו אוכל. ולכאורה ניתן ללמוד מכאן
שהותר לעבוד במועד כדי לשלם לחובות. אולם, כיון שהותנה שהשכר
יהיה לקניית מזונו. א"כ מי שיש לו מזונו אם מפני שקונה באשראי, או
מפני שקיבל הלואה לא נראה שהותר לו לעבוד בשכר במועד רק כדי
לשלם חובותיו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |