בניה בחול המועד

שאלה

האם מותר בישובי יש"ע בימים אלו לבנות בתים בחול המועד מצד
מצות ישוב א"י?

 

 

 

תשובה

חז"ל החמירו מאד בעשיית מלאכה בחול המועד שאינה מותרת מצד
דבר האבד וכד', והחמירו בכך אף ע"י נכרי (עי' סי' תקמג). וכ"כ
החמירו בדין המבזה את המועדות עד שנפסק: " המכוין מלאכתו
והניחה למועד ועשאה במועד, ב"ד מאבדין אותה ממנו ומפקירים אותה
לכל; הגה: ואם הוא עושה מלאכת אחרים שאי אפשר לקנסו, כגון
חייט או סופר שעושה מלאכת אחרים, היו משמתין ליה ומלקין אותו
(ב"י ור"י)"... (סי' תקלח ס"ו).
וע"כ צריך לדון האם הבניה בחוה"מ היא דבר האבד, שבגלל כל
מיני הפרעות יש חשש שלא יתנו לגמור את הבניה וכל התקדמות בכל
יום היא רווח שיש חשש שלא יחזור. ונראה שהדבר שונה מאזור לאזור
בא"י, יש מקומות שכל יום הוא קריטי ויש אזור שהבניה נמשכת ללא
הפרעה. וע"כ באזורים האחרונים אין לבנות בשום אופן במועד ויש בכך
ביזוי המועדות (אין המדובר בשיקום פגעי פצצות מרגמות וכד'). ורק
במקומות שכל יום הוא קריטי מאוד אולי שם צריך לבנות אף במועד.א
ולם דבר זה מחייב שיקול דעת מעמיק של רב הנמצא במקום ומכיר
היטב את תנאיו.
אבל

 

 

 

הרב יעקב אריאל |