מנהגי אבלות שלושים שחל ביום שבת

שאלה

השלושים של אימי יחול בשבת בחברה קדישא אמרו לי לעלות לקברה ביום שישי ולשאול שאילת רב האם יכול להתגלח סמוך לכניסת השבת אודה על תשובה בנושא

תשובה

שלום

מנהג אשכנזים: כתוב בספר גשר החיים פרק כט סע' ז " אם חל יום השלושים בשבת יש מקדימים לבקר את הקבר בערב שבת ויש שדוחין הביקור לאחר השבת.

מנהג הספרדים:  המנהג להעדיף קודם שבת  ולכן יעלו ביום יום שישי לפני חצות היום.


לגבי תספורת אבל על אביו או אמו: 

יום השלושים לא מתיר את התספורת אלא רק לאחר גערה (שיאמרו לאבל שצריך להסתפר) וכן נפסק בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שצ
"על כל המתים מגלח לאחר שלשים; על אביו ועל אמו, עד שיגערו בו חביריו." 

לכן גערה לאחר יום השלושים תועיל,  אך תספורת קודם יום השלושים אפילו עם גערה ואפילו לכבוד שבת אסורה.

וכן כתוב בספר גשר החיים פרק כא סע' ז " אם חל יום השלושים בשבת או ברגל נקטו רוב הפוסקים שלא לגלח בערב שבת ובערב יו"ט אפילו בשאר אבלים וכל שכן על אביו או אמו"

והתירו רק בשעת הדחק עיין שםרבני מכון התורה והארץ | כ"ט טבת תשע"ט 9:52