אדם ששכח להשאיר "אמה על אמה"

שאלה

שלום רב, מה הדין לאדם שקנה בית ולא השאיר "אמה על אמה", אלא צבע את כל הבית בצבע לבן. האם הוא צריך לשטט אמה על אמה על הקיר הלבן? או שהוא פספס את המצווה?

תשובה

ב"ה אור לכ"ט תמוז ה'תשע"ח


לאוריאן שלום וברכה


שלום וברכה וכל טוב 


אדם שקנה בית ולא השאיר "אמה על אמה" אלא צבע את כל הבית בלבן, צריך לגרד שטח של אמה על אמה בריבוע שהוא חצי מטר על חצי מטר, ויש מהדרין לעשות 60 ס"מ אורך ו60 ס"מ. 

אכן השו"ע (אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקס סעי' א):
"והלוקח חצר מסויידת ומכויירת (פירוש מצויירת), הרי זו בחזקתה ואין מחייבים אותו לקלוף בכותלים". 

אך כפי שביארו הפוסקים הכוונה שאומרים שמן הסתם נבנתה על ידי גוי והוא לא השאיר אמה על אמה בהיתר, אך אם ישראל בנה אותה ומכר לישראל אחר צריך לגרד סיד על שטח של אמה על אמה, והוא הדין אם הוא עצמו בנה וסייד את הכל שצריך לגרד סיד בשטח של אמה על אמה. כן כתב האליה רבה (סימן תקס
אות א) "ופשוט דאם הישראל בנה בעצמו ולא הניח מחוייב לקלוף", וכן כתב האליהו זוטא (שם ס"ק א): "ומכל שכן שאם בנה בעצמו ולא הניח דבר דהוא באיסור ומחוייב לקלוף". וכן פסקו המג"א (שם ס"ק ד) והמשנ"ב (שם ס"ק ד).

ויהי רצון שמתוך שנזכור להתאבל על ירושלים נזכה לראות בשמחתה השלימה, אמן.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | כ"ט תמוז תשע"ח 0:59