פדיון יתום וניצול שואה

שאלה

א. האם פודים יתום ל"ע או שמחכים שיגיע לגיל 13 ויפדה את עצמו?

ב. בכור בן כשבעים ניצול שואה, אינו זוכר אם נפדה - האם צריך להיפדות מספק?

תשובה

א. עדיף לפדות אותו עתה (עי' ש"ך וערוה"ש).
ב. מכיון שאינו יודע ראוי שיפדה עצמו על תנאי ואולי ניתן לתת במתנה ע"מ להחזיר.

הרב יעקב אריאל |