פדיון הבן לאחר הפלה

שאלה

אשה שהפילה בשבוע השמיני בהריון ראשון וילדה אח"כ בן. בדו"ח
הרפואי נאמר שלא נצפתה שום רקמת בשר בהפלה. האם צריכה
לפדותו והאם ניתן לברך את כל הברכות.

תשובה

כיון שהרופאים מונים מהמחזור הקודם נמצא שיש כאן כארבעים יום
מיצירת הולד שכן שמונה שבועות הם 56 ימים ופחות ימי הנידות
והליבון נותרו כארבעים יום. אם הפילה ודאי פחות מארבעים יום
מיצירת הולד הרי הבא אחריו ודאי חייב בפדיון וכאן שלא ראו שום
ריקום נראה שהוא אמנם חייב בפדיון בברכות (על פדיון ושהחיינו).

הרב יעקב אריאל |