סנדק שמתגלח בתער

שאלה

האם מותר לכבד בסנדקאות גם מי שאינו מקפיד על גילוח בתער?
האם יש עניין לתת סנדקאות לסבא?

 

 

 

תשובה

סנדק הרי הוא כמזבח עליו מקריבים קרבנות וע"כ מן הראוי לכבד
בסנדקאות את מי שהבן ראוי להתחנך לאורו. ובלשון הפוסקים "יהודי
טוב". וכיון שבדר"כ ראוי שהבן ילך בדרכי אבותיו לכן מכבדים את
הסבים וכד'. וכמובן שראוי שהם יהיו בני תורה ושומרים משמרתה.
ולגבי גילוח בתער אומנם יש מקום לכאורה להבחין בין מי שעושה זאת
מתוך בורות ונוחיות לבין מי שעושה זאת מתוך התנגדות לדיניה של
תורה.אך כל זאת לא מתאים לכבד מי שמתגלח בתער בסנדקאות.

הרב יעקב אריאל |