ארץ ישראל

משנה וארץ: מדרגות בגאיות

יואל יעקובי
משנתנו עוסקת בבניית מדרגות ערב שביעית ובשביעית. לדעת הר"ש מדובר במדרגות היורדות למקום קיבוץ המים, ולדעת הראב"ד ויתכן שגם הרמב"ם במדרגות חקלאיות (=טרסות). המשנה נותנת כללים חשובים בשאלת הכשרת קרקע ערב שביעית ובשביעית עצמה.

משנה וארץ: חריש בערב שביעית

יואל יעקובי
פרקים א וב במסכת שביעית מכילים הלכות רבות הנובעות מדין 'תוספת שביעית'. אחד הדינים המרכזיים הוא הגבלת זמן החריש ערב שביעית. נלמד בעז"ה כי החריש מותר כל עוד הוא לצורך השנה השישית, אך לא כאשר הוא מכין את השדה לשביעית. כמו כן נעסוק בעז"ה בלימוד דין 'תוספת שביעית', שלהלכה אינו נוהג אלא כשבית המקדש קיים.…

משנה וארץ: מיני זרעים בכרם

יואל יעקובי
המשנה מונה שלושה מיני צמחים שמצויין לגביהם כי הם אינם כלאים בכרם. במאמר נסקור בעז"ה אמירה זו, נעמת אותה עם אמירות אחרות, וננסה בעזרת זיהוי המינים האמורים להגדיר כמה כללים בהלכות כלאי הכרם, לפי מספר פרשנויות שונות בדברי המשנה. לסיכום נראה כי הגדרות אלו נותנות לנו כיוונים הלכתיים לבירור כמה סוגיות בהל…

משנה וארץ: הרחקות בכרם

יואל יעקובי
בגפן יחידית יש להרחיק שלושה או שישה טפחים, ואילו בכרם – ארבע אמות. מהי הסיבה לחומרה של כרם? הסבר אחד הוא גודל הכלים המשמשים בעבודת הכרם, מול כלים קטנים יותר בעבודת הגפן, והסבר שני הוא שבגלל חשיבותה של הכרם הצריכו שיעור של רשות, ארבע אמות, כדי לזרוע בצידה. בין שני הסברים אלו ישנו הבדל להלכה: האם כאשר…

משנה וארץ: כלאים בסמיכת חרדל וחריע

יואל יעקובי
משנה זו עוסקת בהיתר ובאיסור של זריעת חרדל או חריע בסמיכות לסוגי גידולים שונים. משום מה המשנה איננה מפרטת מדוע אסור לזרוע חרדל וחריע ליד שדה אך ליד שדה ירקות מותר לזרוע. הר"ש אפילו אומר על המשנה הזו: "וטעמא דהני תנאי לא אתפרש" (וטעם אלו התנאים לא פורש).

משנה וארץ: הזאב והכלב

יואל יעקובי
הדמיון בין הזאב לכלב, הנובע ממטען גנטי כמעט זהה והיותם תתי מינים של אותו מין, עדיין לא מונע את הגדרתם כמינים נפרדים מבחינה הלכתית. הגורם המבדיל אינו העובדה שמדובר בחיית בר ובחיית בית, אלא הבדלים מסויימים שקיימים ביניהם. למעשה, מסקנת המאמר היא שהבדלים קלים, שבמקרה רגיל לא היו גורמים איסור כלאים, יכו…

משנה וארץ: פירות גוי ופירות כותי

יואל יעקובי
הבדלים בין טבל של גויים לטבל של כותים הם לדעת הרמב"ם מתקופה קדומה שבה כותים נחשבו מעולים מגויים. כיום, אומר הרמב"ם, דינם כגויים גמורים. הכותים, הנוכחים רבות בדברי חז"ל, כמעט ונעלמו בדורות האחרונים. זו הזדמנות ללמוד מעט עליהם.

משנה וארץ: בנות שקמה מוסטפות

יואל יעקבי
בירושלמי נחלקו האם רשימת הפטור היא רק מדמאי או גם מטבל ודאי. ר' יוחנן סובר שטעם הפטור הוא בגלל שחזקת פירות אלו מההפקר, הפטור ממעשרות גם בטבל ודאי. ר' שמעון בן לקיש סובר שטעם הפטור הוא בגלל שגם הקמצנים מפרישים מהם תרומות ומעשרות בשלמותם, בגלל ערכם הזול, אך אם נדע שלא הפרישו חייבים להפריש

מצוות ישוב ארץ ישראל - האם צריכה כוונה?

הרב יעקב אריאל שליט"א
אדם יישב את הארץ אך לא עשה זאת מתוך כוונה למצווה, האם נחשב לו יישוב הארץ למצווה?

"בבואכם - בביאת כולכם"

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל
ארץ ישראל מצפה לקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. אולם לא רק לחלק מבניה. אלא דוקא לכולם, ולכל הפחות לרובם, שמבחינת ההלכה נחשבים שם ככולם. נוסף על הצד המדיני שבדבר, קיים כאן גם צד הלכתי: כשם שיש מצוות התלויות בארץ, כך יש מצוות התלויות בעם

סדר עדיפויות במצוות יישוב ארץ ישראל

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל
שאלות בעניין מצוות יישוב ארץ ישראל

טיולי שורשים בחוץ לארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
"אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן העכו"ם ויחזור לארץ; וכן יוצא הוא לסחורה. אבל לשכון בחו"ל אסור, אא"כ חזק שם הרעב". נשאלת השאלה, מהו המקור לדברי הרמב"ם שאסור לישראל לצאת מהארץ?

מצוות ישיבת א"י-מצווה עצמית

הרב יעקב זיסברג
המאמר עוסק במצוות ישיבת ארץ ישראל-מצווה עצמית (חלק א')

מצוות ישיבת א"י -מצווה עצמית או אמצעי לקיום מצוות התלויות בארץ? (חלק שני)

הרב יעקב זיסברג
המאמר עוסק במצוות יישוב ארץ ישראל (חלק שני)

אז יתן המלך שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל

הרב יהודה זולדן
לא אחת, בעת דיון בסוגית עקירת ישובים בארץ ישראל, נסיגה מהם והעברתם לידי גוים, יש המביאים תקדים ממנו ניתן ללמוד כביכול שהדבר מותר. הברית עם חירם מלך צור, לא עמדה בשעת מבחן ובעת צרה לישראל, ועל כך הוכיחום הנביאים, הם נענשו.

שביעית בנגב המערבי

הרב ישראל אריאל
מדי שנת שמיטה, עולה שאלת היישובים בנגב המערבי, הרי הם יישובי חלוצה. האם יישובים אלו נחשבים כחלק מגבולות ארץ ישראל? מאמר שנכתב במוצאי השמיטה תשע"ה, אך יסייע גם בשמיטות הבאות

זיהוי הגבול הדרומי של ארץ ישראל (תגובה)

הרב יהושע פרידמן
לאחר בקשת המחילה, מחבר המאמר דן בנושא כה חמור כזיהוי גבולות הארץ, אולם לא ציין במאמרו, ואפילו לא בהערת שוליים, שבעניין זיהוי 'נחל מצרים' ישנה מחלוקת, ושהדעה המרכזית היא שנחל מצרים הוא הנילוס

גבולות הרמב"ם: 'גבולות מסעי' או 'ברית ביה"ב' (תגובה)

הרב ישראל אריאל
באמונת עתיך 102 כתב הרב רבינוביץ מאמר בו הוא מסמן את הגבול הדרומי לדעתו של הרמב"ם. הרב ישראל אריאל ממכון המקדש, בתגובה מעמיד אותנו על יסוד המחלוקת בעניין.

ארץ ישראל

הרב שלמה גורן זצ"ל
אחת הבעיות ההלכתיות המסובכת ביותר בכל הנוגע למצוות התלויות בארץ, היא קביעת גבולות הארץ המקודשת לחיוב תרומות ומעשרות ולאיסורי שמיטה.

ברכה על הפרשת תרו"מ בגבולות עולי מצרים

הרב יהודה הלוי עמיחי
מדברי הגמרא בחולין עולה שבית שאן הוגדרה מקום שנכבש בידי עולי מצרים ולא בידי עולי בבל, ומשום כך רבי מאיר אכל בבית שאן- האם ההיתר היה רק על בית שאן וערים שכמותה או שבית שאן היא דוגמה למקום שנוהגים בו דיני 'עולי מצרים', ויש להשוות את בית שאן לכל המקומות של 'עולי מצרים'?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    הבא